China IP Address range and usage statistics by city

Listed here are the details of IP addresses range assigned for China. Click on the City name to know the detailed statistics of that city.
PositionCityIP Addresses Percent
1Beijing 62409612 19.06 %
2Unknown 37935554 11.58 %
3Guangzhou 21385988 6.53 %
4Shanghai 15245088 4.66 %
5Jinan 13922779 4.25 %
6Nanjing 11906945 3.64 %
7Hangzhou 10756780 3.28 %
8Zhengzhou 8730597 2.67 %
9Chengdu 8720850 2.66 %
10Shenyang 8482754 2.59 %
11Wuhan 7478177 2.28 %
12Changsha 7366577 2.25 %
13Hebei 7089868 2.16 %
14Chongqing 5775804 1.76 %
15Nanchang 5662446 1.73 %
16Hefei 5502918 1.68 %
17Shenzhen 5491966 1.68 %
18Chaoyang 5027969 1.54 %
19Xian 4694487 1.43 %
20Fuzhou 4553689 1.39 %
Next »